پارک زیبای گونونگ گادینگ در شهر ساراواک واقع شده است. همچنین محلی برای نگهداری و پرورش بزرگترین و کمیاب ترین گل دنیا به نام " رافلزیا " است. بهترین ماه برای بازدید از این گل زیبا در ماه های آخر سال، هنگامی بارندگی زیادی در این منطقه است، می باشد.