معبد باشکوه و زیبای کک لوک سی در شهر آیارایتام مالزی از بزرگترین و مهم ترین معابد جنوب شرقی آسیاست. این معبد بیش از یک قرن قدمت دارد.