این مسجد زیبا از بزرگترین و با شکوه ترین مساجد در دنیای اسلام است. که در اوایل ترکیبی از کلیسا و مسجد بود. اما پس از تصرف اسپانیا این مکان مختص مسلمانان شد و به صورت مساجد در آمد.