کاخ سلطنتی بلژیک در قلب بروکسل قرار دارد. بازید از این کاخ رایگان و فیلمبرداری از آن مجاز است. از سال 1965 سنت است که کاخ سلطنتی بروکسل دروازه های خود را برای چندین هفته در تابستان باز می کند. پس از استقلال بلژیک، محل اقامت پادشاه لئوپولد اول شد. در سال 1904، لئوپولد دوم کاخ را به شکل فعلی خود گسترش داد. امروز کاخ سلطنتی در بروکسل، نمادی برای سلطنت مشروطه، تنها برای اهداف کار و نمایندگی استفاده می شود. خانواده سلطنتی در حال حاضر در قلعه لکن، در پارک واقع در کنار اتومیوم زندگی می کنند.