یکی از بزرگترین ذخایر موجود در آفریقا و یک پارک بزرگ سافاری است تا گونه های بومی آفریقایی مانند شیرها، بوفالوها، فیل ها، غازها، زرافه ها، پلنگ ها و یوزپلنگ را از نزدیک ببینید.