کاشا کاتووه تنت در نیومکزیکو

جایی است که در آن صخره های قلمی فرسایش یافته اي وجود دارند كه از گدازه های آتشفشانی طی 6 میلیون سال تشکیل شده اند.