زیباترین، کوه های متنوع در آفریقا.کوه های روانزوری در مرز بین کنگو و اوگاندا واقع شده است.