موزه لوور متشکل از مجموعه ھای غنی آثار ھنری است که به تمدن ھا، فرھنگ ھا و دوره ھای مختلف تعلق دارد. این موزه حدود ٣٠٠٠٠٠ قطعه دارد که ٣۵٠٠٠ قطعه از آنھا به نمایش گذارده شده و نشان دادن مابقی آثار بيش از سه ماه به طور متوالی به دليل نوع نگھداری، دست دوم بودن آثار، وضعيت بد آنھا یا سری ھای باستان شناسی غيرممکن است.