هزاران نفر که تصمیم به شنا در این دریاچه های اسرار امیز و شگفت انگیز گرفته اند عاقبت خوشی در انتظارشان نبوده است.