هتل 3 ستاره د کریب پتانگ در سواحل پاتونگ شهر پوکت قرار گرفته است.