هتل 4 ستاره ماریوت در میدان ریپابلیک ارمنستان قرار دارد.