راهنمای سفر و گردشگری، مقاله گردشگری ورزشی، مقاله گردشگری غذا، مقاله گردشگری سلامت

موزه لوور نگين درخشان فرانسه

 

موزه لوور بزرگ ترین موزه پاریس با مساحت ٢١٠٠٠٠ متر مربع است که ۶٠٠٠٠ متر مربع آن اختصاص به نمایشگاه دارد. این موزه در قلب شھر پاریس بين ساحل راست رود سن و خيابان ریوولی در منطقه یک قرار دارد.
ساختمان کاخ لوور قدیمی ترین کاخ پادشاھی است. تندیس سوارکاری لوئی چھاردھم نقطه شروع محور تاریخی  را تشکيل می دھد، اما این کاخ در ردیف این محور جای نگرفته است. موزه لوور یکی از قدیمی ترین موزه ھا و سومين موزه بزرگ جھان از حيث مساحت است. لوور از زمان پادشاھان کاپسين تا زمان حاضر، دارای یک تاریخ طولانی نگھداری آثار ھنری و تاریخی است. موزه جھانی لوور، از حيث ترتيب زمانی، از زمان باستان تا سال ١٨۴٨ميلادی و از حيث فضای گسترده جغرافيایی، از اروپای غربی تا ایران، یونان، مصر و خاور نزدیک را در خود حفظ کرده است. 

 

لوور


موزه ھای اورسی و مرکز ژرژ پمپيدو در پاریس، نگھداری ھنرھای اروپایی پس از سال ١٨۴٨م را برعھده دارند (در سال ١٩٨۶که موزه ارسی شکل گرفت، بيشتر آثار ھنری پس از سال ١٨۴٨را از لوور بيرون و به امپرسيونيست ھای این موزه جدید پيوستند. از آن پس، مجموعه ھای موجود در موزه لوور، در طبقه دوم دوباره سازماندھی شدند) و حال آنکه صدھا آثار ھنر آسيایی در موزه گيمه به معرض نمایش درآمده اند. ھنرھای آفریقایی، آمریکایی و اقيانوسيه در موزه که « برانلی » جای دارند، ولی صدھا اثر ھنری در پاویون جلسات و نشست ھا به نمایش درآمده اند. آثار متفاوت موزه لوور را نقاشی ھا، تندیس ھا، اشيای باستانی و اشيای ھنری تشکيل می دھند. از برگزیده ترین قطعات موزه، قانون حمورابی، ونوس دو ميلو، لبخند ژکوند لئوناردو داوینچی و تابلوی آزادی اوژن دولاکروا را می توان نام برد. 
 

لوور

 

تاریخ موزه از آغاز

ھمه چيز با نمایشگاه زیباترین تابلوھای مجموعه سلطنتی آغاز گردید که در کاخ لوکزامبورگ از سال ھای ١٧۵٠تا ١٧٨۵نگھداری می شدند و با موفقيت بزرگی ھمراه بود. کنت مارکی مارینی، مدیرکل ساختمان ھای پادشاه و کنت دانژی ویله جانشين وی، پروژه تبدیل کاخ لوور به موزه را تدارک دیدند. با قانون شش می ١٧٩١م و ١٠اوت ١٧٩٣م محل جدید موزه افتتاح می شود و در ابتدا محل آموزش ھنرمندان آن دوره است تا اینکه در سال ١٨۵۵م این توانایی را پيدا نمود تا غير ھنرمندان نيز بدانجا وارد شوند و مردم را فقط در روزھای یک شنبه پذیرا بود. در دوران امپراتوری، لوور نام موزه ناپلئون به خود گرفت و دو دومينيک ویوان دونو اولين مدیر بزرگ ترین موزه جھان بود و آن را تا ھنگام ویرانی اش به ھنگام سقوط امپراتور (در دو دوره) اداره کرد. موزه توسط آقایان پرسيه و فونتن که محور خيابان ریوولی را ساختند، توسعه پيدا کرد، تغييرات دیگر در زمان حکومت ناپلئون سوم و به ویژه تحقق طرح بزرگ صورت گرفت: ھکتور مارتن لوفوئل بر اساس طرح ھای لوئی ویسکونتی گالری شمالی پيوسته به لوور در توئيلری را به ھمراه ضميمه ساختمان ھای ساخته شده به پایان رساند. در بخش جنوب نيز تغييرات دیگری برای تضمين یک تقارن به این مجموعه بزرگ بناھای معماری اضافه شد. اما در سال ١٨٧١م این موزه در زمان حکومت کمون دچار آتش سوزی شد و آرشيتکت لوفوئل، می بایست یک بخش از این بنا را بازسازی نماید. توئيلری ھرگز بازسازی نشد و پس از سال ھا مذاکره، در سال ١٨٨٢م نھایتا خرابه ھا تراشيده شدند.

 

لوور
 

مجموعه ھای مختلف

موزه لوور متشکل از مجموعه ھای غنی آثار ھنری است که به تمدن ھا، فرھنگ ھا و دوره ھای مختلف تعلق دارد. این موزه حدود ٣٠٠٠٠٠ قطعه دارد که ٣۵٠٠٠ قطعه از آنھا به نمایش گذارده شده و نشان دادن مابقی آثار بيش از سه ماه به طور متوالی به دليل نوع نگھداری، دست دوم بودن آثار، وضعيت بد آنھا یا سری ھای باستان شناسی غيرممکن است. مجموعه ھای آثار ھنری در لوور عبارتند از: آثار باستانی شرق- آثار باستانی مصر- آثار باستانی یونان- آثار باستانی اتروسک ھا(از اقوام اوليه ایتاليایی ھا)- آثار باستانی رومی ھا- ھنرھای اسلامی- پيکرتراشی و تندیس سازی- اشيای ھنری- ھنرھای تجسمی (نقاشی)- ھنرھای گرافيکی.

 

لوور
 

منبع: vista

پسندیدم

نپسندیدم

پسندیدم

نپسندیدم

از اینکه این مطلب را پسندید، از شما متشکریم!

پسندیدم

نپسندیدم

نظر شما ثبت شد، متشکریم!

پسند شده ها : 0

پسند نشده ها : 0

لینک کوتاه : www.sesootsafar.com/a/Vm1

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

دیدگاهی ثبت نشده است.