راهنمای سفر و گردشگری، مقاله گردشگری ورزشی، مقاله گردشگری غذا، مقاله گردشگری سلامت

کیش نگین خلیج فارس

جزیره کيش در دورھای گوناگون تاریخی نقش راھبردی داشته است. چه در زمان ھخامنشيان که مرکز عمده صيد مروارید در مسير خط تجاری بين النھرین و ھندوستان بود و ھمچون پلی ميان اروپا و خاور دور عمل می کرد و چه حالا که کمتر خانواده ای پيدا می شود با شنيدن نام کيش، قند در دلش آب نشود وخاطرات خوشی را در ذھن مرور نکند.

 

کیش


سواحل نقره فام مرجانی، آفتاب فراوان، محيطی آرام برای کار و تفریح، شبکه بسيار خوب حمل و نقل و متفاوت از آنچه که این روزھا در سرزمين اصلی می بينيم و زجر می کشيم، ھمواره این احساس را به مسافران کيش داده است که با سفر به جزیره به راستی از رفتارھای نابھنجار مرسوم دور می شوند و چند روزی در آرامش، اکسيژنی به ریه ھای خود فرو می دھند.

 

کیش


کيش زیباست و این روزھا با شلوغی گردشگران و سرمایه گذاران متعددی روبرو است که خوش دارند در این جزیره مرجانی اتراق کنند. کسانی که برای نخستين بار پا به این جزیره بگذارند با گشتی در اطراف، مشاھده شھر باستانی حریره و مطالعه اجمالی موقعيت جغرافيایی آن متوجه می شوند که این جزیره می توانسته در گذشته برای تاجران و بازرگانان منطقه ای، نقش انبار و صادرات مجدد کالاھای خاوردور را ایفا کند.
بندر شھر تاریخی حریره یک شھر یکپارچه و متمرکز با معماری خاص بود و از معماری دفاعی و درون گرای دیگر شھرھای تاریخی ایران در آن نشانی نيست به طوریکه مطالعات باستان شناسان، گویای آبادانی این شھر بوده است.
باستان شناسان در حفاریھای خود اتاقی را از خاک بيرون آوردند که "بارعام" یا به زبان امروزی اتاق روابط عمومی برای دیدار با شرکای تجاری بود.
دادو ستدھای تجاری حریره در دوره سلجوقيان و ایلخانی به اوج خود رسيد. سعدی ھم در کتاب گلستان از ملاقات با یکی از بازرگانان ساکن شھر قدیم کيش یاد کرده و در داستانش از رونق کيش گفته است.

 

کیش


نخستين بندرگاه مجھز را تورانشاه سلجوقی به کمک حکام محلی بنياد نھاد تا کالاھای ھندی و چينی در این جزیره انبار شوند.
تجار اروپایی، خاورميانه و شمال اروپا در این جزیره معاملات خود را با طرف ھای چينی انجام می دادند تا دیگر نيازی نباشد در حسرت ابریشم و ادویه چينی رنج سفری طولانی را متحمل گردند. در مقاطعی در دوران اتابکان فارس این جزیره محل استقرار والی خليج فارس نيز بود تا از کشتی ھا و شناورھای وارده عوارض بگيرد.
در قرن ١۵ميلادی کيش از آزمندی ھای پرتغالی ھا بی نصيب نماند و "آلبوکرک" دریا سالار پرتغالی با ٧کشتی این جزیره را به توپ بست و سپس تصرفش کرد. شاه عباس صفوی پس از پایان جنگ با دولت عثمانی این بخت را داشت تا کيش، ھرمز و بحرین را از پرتغالی ھا بازستاند.

 

 کشتی یونانی کیش


در دوره قاجار درک موقعيت و ویژگیھای کيش از دیدگاه حکام قاجار طبق معمول ھمچون سایر نقاط این سرزمين پنھان ماند و ناصرالدین شاه ترجيح داد آن را به صورت درازمدت به ميرزاقوام الملک، ایل سا…ر فارس اجاره دھد و او نيز سرانجام با ٢۵ھزار تومان این جزیره را به محمدرضا خان سطوت الممالک فروخت. این وضعيت ادامه داشت تا نيمه دوم دوران پھلوی که به تدریج این جزیره راھبردی برای مقامات و دربار وقت جایگاھی ویژه یافت.

 

منبع: vista
 

پسندیدم

نپسندیدم

پسندیدم

نپسندیدم

از اینکه این مطلب را پسندید، از شما متشکریم!

پسندیدم

نپسندیدم

نظر شما ثبت شد، متشکریم!

پسند شده ها : 0

پسند نشده ها : 0

لینک کوتاه : www.sesootsafar.com/a/P1n

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

دیدگاهی ثبت نشده است.